Trang chủ > Tin tức du lịch

Tập huấn nâng cao kiến thức về du lịch cộng đồng của người dân tộc Sán Dìu xã Hải Lạng

12/12/2022 03:11:11 PM
Nhằm nâng cao kiến thức về phát triển du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Sán Dìu, ngày 10/12, xã Hải Lạng tổ chức hội nghị tập huấn cho 25 đại biểu là thành viên Ban tư vấn Sán Dìu, cán bộ công chức văn hóa và cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn.

 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được tìm hiểu các nội dung về: Tổng quan dân tộc Sán Dìu huyện Tiên Yên. Bảo tồn, khai thác và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc Sán Dìu gắn với phát triển du lịch. Tổng quan về du lịch tỉnh Quảng Ninh. Bồi dưỡng một số kỹ năng cơ bản làm dịch vụ du lịch bền vững; kỹ năng cần thiết trong phát triển kinh doanh du lịch.

 

Du lịch cộng đồng là loại hình du lịch do chính cộng đồng người dân tự phối hợp, tổ chức, quản lý và làm chủ để đem lại lợi ích kinh tế và bảo vệ được môi trường chung thông qua việc giới thiệu được các nét đặc trưng của địa phương với du khách. Du lịch cộng đồng vừa mang lại lợi ích kinh tế - xã hội và luôn đi kèm với việc bảo vệ mội trường, văn hóa, bản sắc dân tộc. Đây là một loại hình được khuyến khích phát triển trong thời gian tới của huyện Tiên Yên.

Thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cho các đại biểu về phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc Sán Dìu, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Đồng thời, tiếp tục giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Sán Dìu, từng bước thực hiện có hiệu quả Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Sán Dìu giai đoạn 2020 -2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tiên Yên.

 

Trần Hoàn